روشنایی فضای باز


تشخیص نور مناسب فضای باز بسیار آسان است. هنگامی که خورشید فرو می رود، نور محیط خوب به نظر برسد، سایه های تاریک وجود نداشته باشد و ورودی ها و مسیر عبوری جاده به خوبی روشن، امن و زیبا به نظر برسند.

در این قسمت انواع پرژکتور و چراغ های روشنایی فضای باز دسته بندی شده است.

روشنایی فضای بازکمی صبر کنید...

دسته‌بندی