اینورتر سینوسی


اینورتر سینوسی یک وسیله الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می‌کند. موج سینوسی یک موج مداوم است که نوسانات تکراری صاف را توصیف می‌کند. اینورترهای سینوسی موج سینوسی خالص تولید می‌کنند که برابر با شکل موج برق شهری در خانه میباشد. این نوع اینورتر ها معمولا عملکرد بهتری در برابر مصرف کننده های موتوری دارند.

اینورتر سینوسیکمی صبر کنید...

دسته‌بندی